www.eprace.edu.pl » ostatnio opublikowane

2013-06-22 23:56:48

Oprogramowanie systemu do bezprzewodowego pomiaru temperatury

autor: Tomasz Czerniak

Celem pracy było zaprojektowanie, zbudowanie i oprogramowanie systemu do bezprzewodowego pomiaru temperatury

2013-06-04 22:58:37

MALOWANIE - WSPOMINANIE - TERAPIA Studium rysunkowego pamiętnika i autobiograficznej narracji gimnazjalistki.

autor: Irena Klebba

Praca opowiada o terapeutycznym działaniu rysowanego i malowanego pamiętnika, jakiemu poddana została uczennica gimnazjum. Efektem terapeutycznym autobiograficznej narracji uczennicy było ujawnienie prawdy o molestowaniu seksualnym przez ojca.

2013-03-23 22:52:02

Czas wolny osób z upośledzeniem umysłowym przebywających w Domu Pomocy Społecznej

autor: Magdalena Pajdzik

Praca zwraca uwagę na problem wyboru form spędzania wolnego czasu przez osoby upośledzone umysłowo przebywające w Domu Pomocy Społecznej. Problem wyuczonej bezczynności dotyka coraz więcej osób przebywających w placówkach całodobowej opieki. Zaspokojenie potrzeb fizjologicznych przez osoby trzecie powoduje zahamowanie potrzeb wyższych rzędów jak np. potrzeby poznawcze, estetyczne, czy samorealizacji. Nadmiar wolnego czasu sprzyja melancholii i stanom depresyjnym, a co za tym idzie coraz większemu zniechęceniu do jakiejkolwiek czynności.

2013-02-13 22:47:33

British traces in the culture of the republic of Ghana

autor: Barbara Wierzba

Głównym punktem tej pracy jest udowodnienie obecności wpływów brytyjskich w kulturze Republiki Ghany, która była kiedyś rozpoznawana pod nazwą Złote Wybrzeże. Złote Wybrzeże było zamorską kolonią Wielkiej Brytanii w latach 1874-1957. W rezultacie polityki kolonialnej, narzucenia zwyczajów i praktyk w każdej sferze życia socjalnego i religijnego, kultura kraju doświadczyła znacznych zmian. System rządów pośrednich zapoczątkował ustanowienie formalnego systemu edukacyjnego, chrześcijaństwa i zwyczajów pochówku zmarłych na publicznych cmentarzach oraz monogamię. System okazał się efektywny w przekonywaniu mieszkańców Złotego Wybrzeża do porzucenia wiary w bożki, zabobony, magię i reinkarnację. Wiedza naukowa zdobywana w czasie już obowiązkowej nauki w szkole sprawiła, że mieszkańcy dojrzeli zacofany i nie sanitarny charakter ich tradycyjnych praktyk, oraz dała im chęć do naśladowania wysoko wykwalifikowanych, posługujących się wyszukanym językiem, dobrze ubranych i żyjących komfortowo Brytyjczyków. Edukacja oferowana przez szkoły przyczyniła się do wyłonienia dobrze wykształconych Ghańczyków, nowych zawodów, które pojawiły się wraz z powstaniem kopalń, przetwórni, szkół i banków. Rozwój intelektualny jednostki szedł w parze z poprawą warunków życiowych, co było rezultatem doświadczeń z architekturą brytyjską, oraz technikami i materiałami używanymi do budowy. Ghańczycy dostrzegli plusy używania cegły zamiast błota do budowy domu, i idąc za brytyjskim przykładem zaczęli budować i osiadać się w wybielonych kamienicach. Zaczęli praktykować dojeżdżanie do pracy autostradami, które pojawiły się w tym samym czasie co pierwsze tory kolejowe. Oprócz rozwoju jednostki i poprawy warunków życiowych, populacja Złotego Wybrzeża z radością powitała przybycie prasy drukowanej, radia i filmu, których podstawowym celem było przecież propagowanie polityki kolonialnej. Populacja narodowa jednakże doceniała pojawienie się mass mediów i w krótkim czasie poznała ich moc, co pomogło jej w póżniejszym czasie użyć mediów w celu propagowania myśli niepodległościowej, która razem z wprowadzonymi przez kolonialistów nacjonalizmem i demokracją, przyczyniła się do wyzwolenia kraju w 1957. Zaznaczyć należy że rdzenni mieszkańcy post-kolonialnej Ghany, nie powrócili do praktykowania swoich starych zwyczajów, lecz zaadoptowali te wprowadzone przez Brytyjczyków. I chociaż dla zwykłego obserwatora kultury Ghańskiej jest zupełnie zrozumiałym fakt, iż instytucje wprowadzone w okresie kolonialnym takie jak kościół, szkoła czy teatr są nadal kultywowane wsród populacji post-kolonialnej Ghany ze względu na ich wyższość , zachowanie takie może wydawać się to dziwne i zaskakujące. Po pierwsze, słowo kolonizacja wykazuje raczej negatywne powiązania takie jak: podbijanie i narzucanie obcych regulacji i zasad w różnych dziedzinach życia pod grożbą kary pieniężnej lub nawet śmierci. Po dokładnym zbadaniu doświadczeń kolonialnych Ghańczyków widać, że rządy brytyjskie nie pozostawiały wyboru między kolonialnymi a tradycyjnymi zwyczajami i rozporządzeniami. Dlatego kultywowanie praktyk takich jak chowanie zmarłych w miejscach innych niż cmentarz mogło zakończyć się nałożeniem kary grzywny, a pójście do pracy w stroju tradycyjnym mogło zakończyć się utratą pracy. Media wprowadzone były jedynie w celu propagowania polityki kolonialnej. To samo może być powiedziane o urbanizacji miast w południowej i centralnej części Ghany. Cały proces miał służyć zapewnieniu wygody kolonialistom mieszkającym w miastach takich jak Accra, Tema, Kumase czy Cape Coast. Populacja wiejska Ghany, doświadczyła masowej migracji mieszkańców, którzy opuszczali wsie w celu znalezienia zatrudnienia w miastach u pracodawców kolonialnych. Po drugie,adaptacja kulturowych komponentów z czasów kolonialnych może dziwić, gdyż Ghana przed podbojem kolonialnym miała bardzo silny system wierzeń i tradycji. Jednak odzyskanie niepodległości nie sprawiło że społeczeństwo Ghańskie powróciło do starych praktyk, lecz zaadoptowało nowe i dostosowało je do potrzeb post – kolonialnej Ghany i ich warunków życiowych. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat niepodległości, większość mieszkańców Ghany, zamieszkujących południową i centralną część kraju, przeszła na lub pozostała przy chrześcijańskich praktykach religijnych. Świadomi wpływu wykształcenia na standard życia, Ghańczycy wciąż budują nowe szkoły i udoskonalają szkolnictwo. Prasa, radia i film doświadczyły znacznego rozwoju i służą teraz jako rozrywka, informacja i kontakt ze światem. Doświadczenia w budownictwie nabyte podczas okresu kolonialnego, wyposażyły Ghańczyków w wiedzę jak poprawić warunki bytowe i uczynić codzienne życie bardziej wygodnym. Przyczyniło się to do wzrostu liczby wspaniałych domów i budowli, rozwoju autostrad , kolei i lotnisk w teraźniejszej Ghanie. Podsumowując, kultura Ghany wykazuje silne wpływy Brytyjskie tak w kolonialnej przeszłości kraju jak i post – kolonialnej egzystencji.

2013-01-11 23:45:25

Analiza porównawcza rozwiązań elektronicznych wrzutników monet i akceptorów banknotów oraz projekt i wykonanie systemu pobierania opłat do natrysków sterowanych elektronicznie

autor: Tomasz Sklenarski

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rozwiązań urządzeń przeznaczonych do pobierania opłat w postaci bilonu lub banknotów w obiektach bezobsługowych. Analiza oparta jest o porównanie właściwości i sposobu działania wyrobów. Zwieńczeniem pracy jest przedstawienie urządzenia umożliwiającego sterowanie aktywnością natrysku na polu campingowym w oparciu o czas wykupiony przez klienta przy pomocy monet.

2012-10-03 22:35:47

Mikroprocesorowy system nadzoru procesów technologicznych w obiektach basenowych i sterowania urządzeniami basenowymi

autor: Tomasz Sklenarski

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zintegrowanego systemu obsługi urządzeń automatyki basenowej takich jak: pompy obiegowe, pompy atrakcji, czujniki temperatury, sensory alarmowe, urządzenia zabezpieczające w.w. elementy itp. W pracy opisano zbudowane i przetestowane urządzenie, noszące nazwę "Sterownik Pneumatyczny Atrakcji" (w skrócie "SPA - 1"), oraz dedykowane dla niego oprogramowanie komputerowe. Przybliżono także specyfikę środowiska pracy i układów stosowanych w maszynowniach basenów na terenie miejscowości Mielno, Sarbinowo, Łazy

2012-07-01 16:01:03

Polityka migracyjna

autor: Małgorzata Człapa, Anna Gotowiec

Praca ukazuje szeroko rozumianą politykę migracyjną, w tym politykę migracyjną Polski i Hiszpanii celem dokonania konfrontacji obu państw w tym zakresie. Dokonano weryfikacji postawionych na gruncie teoretycznym hipotez.

2012-05-21 10:59:33

Współczesna polska książka artystyczna. Ośrodki wydawnicze i dorobek edytorski

autor: Jarosław Misiak

Analiza sytuacji na rynku polskiej książki artystycznej, także w kontekście historycznym. Próba oddzielenia definicji "książki artystycznej" i "sztuki książki".

2012-05-18 10:22:14

Książka artystyczna w Polsce - nowe wyzwania i szanse.

autor: Jarosław Misiak

Analiza perspektyw rozwoju rynku wydawniczego w dziedzinie książki artystycznej.

2012-05-16 19:37:46

Dokumenty elektroniczne jako nowa forma udostępniania tekstu

autor: Jarosław Misiak

Omówienie problemów związanych z obiegiem książki elektronicznej - zarówno możliwości i perspektyw, jak też zagrożeń związanych z tym zjawiskiem.Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.