www.eprace.edu.pl » ostatnio opublikowane

2010-11-29 22:01:33

Ewolucja municypalnych służb ochrony porządku publicznego na tle historycznym

autor: Robert Wojciech Podhorodecki

Praca ta ma charakter rysu historyczno-prawnego i stanowi próbę całościowego opracowania ewolucji municypalnych służb ochrony ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego (dzisiejszych straży miejskich, miejsko-gminnych i gminnych) na ziemiach polskich, na przestrzeni dziejów. Jej ramy czasowe sięgają praktycznie do początków kształtowania się państwa polskiego.

2010-10-24 21:33:42

Problemy życiowe dorosłych dzieci alkoholików

autor: Michał Wender

Praca poświęcona jest zjawisku Dorosłych Dzieci Alkoholików, w skrócie DDA. Celem pracy jest próba stwierdzenia czy dzieciństwo z osobą nadużywającą alkoholu ma wpływ na dorosłe życie. Czy DDA różnią się od nie-DDA. Czy dotykają ich negatywne konsekwencje życia w dysfunkcyjnej rodzinie, jaką jest rodzina alkoholowa

2010-09-07 22:58:20

"Wojna literacka". Relacje między pisarzami w kraju i na emigracji w latach 1945-1964

autor: Ewa Frączek

Praca powstała pod kierunkiem Profesora Janusza Wrony z Zakładu Historii Społecznej XX wieku. Dotyczy trudnych relacji między pisarzami w kraju i na emigracji w latach powojennych. Praca została zakwalifikowana do XV edycji konkursu im. Jana Józefa Lipskiego (2009), organizowanego przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

2010-08-10 11:02:46

Zapalenie wymienia a wydajność, skład i jakość mleka

autor: do wiadomości redakcji

Zapalenie gruczołu mlekowego – mastitis jest najkosztowniejszą chorobą krów mlecznych. Mówi się o niej jako o „zawodowej chorobie wysokowydajnych krów” (Cichosz i Giczewska 2002).

2010-07-29 22:20:47

Więzienia hitlerowskie w Mysłowicach w okresie II wojny światowej

autor: Karolina Orlikowska

Praca przedstawia historię hitlerowskich więzień na terenie miasta Mysłowice podczas II wojny światowej. Wraz z krótkim wstępem o historii miasta, niniejsza praca przypomina także o tych czarniejszych kartach historii resocjalizacji i penitencjarystyki na terenie Polski.

2010-07-10 22:05:42

Przestępstwo Oszustwa Komputerowego na podstawie art.287 KK

autor: Milena Wlazło

Przedmiotem niniejszej pracy jest ukazanie struktury przestępstw komputerowych na przykładzie oszustwa komputerowego. Jako cel stawiam sobie zdefiniowanie pojęcia oszustwa komputerowego oraz określenie wielkości i zasięgu tego zjawiska. Zakres czasowy analitycznej części pracy obejmuje lata 2000-2006.

2010-06-18 22:54:21

Architektury sieciowe z gwarancją parametrów QoS w sieciach IPv6

autor: Paweł Detka

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod zapewniania jakości transmisji w sieciach wykorzystujących protokół komunikacyjny IPv6. Wraz z omówieniem teoretycznym zagadnienia, został opracowany projekt sieci IPv6, wykorzystującej domenę DiffServ, oraz zostały wykonane podstawowe pomiary parametrów sieci. Zakres pracy obejmuje: omówienie różnic odnoszących się do gwarantowania parametrów transmisji pomiędzy wersjami protokołu IPv4 i IPv6, omówienie metryk QoS i opisanie klasyfikacji ruchu w sieciach IP, przegląd architektur sieciowych gwarantujących parametry QoS w sieciach IPv6, analizę metod gwarantowania parametrów QoS, symulację oraz projekt sieci IPv6 wykorzystującej domenę DiffServ, oraz pomiary wybranych parametrów sieci.

2010-05-17 18:46:00

Modyfikacja programu do rejestracji widm Augera i jego rozbudowa o panel usuwania tła

autor: do wiadomości redakcji

Celem niniejszej pracy jest stworzenie programu opartego o algorytm H. E. Bauer „Szybka i prosta metoda usuwania tła w spektroskopii elektronów Augera”[1] służącego do analizy przebiegów wyjściowych badania składu chemicznego powierzchni ciał stałych metodą spektroskopii elektronów Augera (AES). Kolejnym celem jest przedstawienie zastosowanego algorytmu, jego analiza oraz omówienie jego implementacji w zastosowanym środowisku programistycznym.

2010-04-09 21:00:48

Tabu językowe

autor: Katarzyna Warzecha

Praca jest poświęcona zagadnieniu tabu językowego, jego pochodzeniu, znaczeniu, przyczynom występowania.

2010-04-01 15:31:03

Przegląd metod sztucznej inteligencji w ekstrakcji danych

autor: Kamil Myśliwiec

W pracy przedstawione zostały nowe metody sztucznej inteligencji wykorzystywane w ekstrakcji danych. Opisano algorytm sztucznego systemu immunologicznego (aiNet) autorstwa Leandro N. De Castro i Fernando J. Von Zuben, oraz dwa autorskie klasyfikatory stworzone na potrzeby pracy.Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.